Stavebné a územné povolenie

 
 
 

0948 608 121

 

 
 
 
 

Stavebné a územné povolenie

Len na základe právoplatného stavebného povolenia môže stavebná firma byť oprávnená začať vykonávať stavebné práce na stavbe a to za podmienok určených stavebným povolením a na základe príslušnej projektovej dokumentácie.
  • Vydanie územného rozhodnutia
  • Vydanie stavebného povolenia

Pri výstavbe rodinného domu s jedným podlažím, ktoré nepresiahne zastavanú plochu 300 mje nutné stavebné povolenie, ktoré sa vydáva v spoločnom stavebném a územnom konaní. V prípade stavby viacpodlažného domu sa vyžaduje podľa platných právnych predpisov najprv územné povolenie a následne nato stavebné povolenie.

Územné povolenie je platné dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti príslušným orgánom, rovnako aj stavebné povolenie. V tejto lehote je stavebná firma povinná začať so stavebnými prácami. V prípade, že s nimi nezačne, môže požiadať stavebný úrad o predĺženie platnosti stavebného povolenia.