Dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby

 
 
 

0948 608 121

 

 
 
 
 

Dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby (tendrová dokumentácia)

Účelom dokumentácie je jednoznačne vymedziť predmet dodávky budúceho zhotoviteľa (zhotoviteľov) stavby. Tento podklad má umožniť jednotlivým uchádzačom v rámci výberového konania vypracovať porovnateľné ponuky a následne uzatvoriť s víťazným uchádzačom zmluvu o dielo na zhotovenie stavby. Ak klient nepožaduje spracovanie podkladov na výber zhotoviteľa pred spracovaním projektu na uskutočnenie stavby, použije sa ako podklad na výber zhotoviteľa ukončený projekt na uskutočnenie stavby. Cieľom je poskytnúť budúcemu zhotoviteľovi stavby dostatočné podklady, aby vedel dielo oceniť a pripraviť návrh zmluvy na realizáciu diela.